Serwis www.arr.tomaszowskie.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

X AKCEPTUJĘ POLITYKĘ COOKIE
Masz szybkie pytanie?
Naci specjaliści są do Twojej dyspozycji.
Projekt

Projekt „Wiedza i kompetencje kluczem do sukcesu”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu jest 69 uczniów (31K/38M), w tym 36 z trudnościami w nauce, 21 uczniów  zdolnych w tym:

- 41 UP klas I-III, w tym 21K i 20M

- 28 UP klas IV-VI, w tym 10K i 18M
Projekt realizowany jest w następujących szkołach:Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przeorsku, Przeorsk 113, 22-600 Tomaszów Lubelski – prowadzona przez Partnera 1 - Stowarzyszenie „Czajnia”,Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni, Jeziernia 150 A, 22-600 Tomaszów Lubelski -  prowadzona przez Partnera 2 – Ochotniczą Straż Pożarną w Jezierni,Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie Ordynackim, Wieprzów Ordynacki 13, 22-600 Tomaszów Lubelski - prowadzona przez Partnera 3 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Wieprzowa „Razem w Przyszłość”

Cel główny projektu:Zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych min. 67 uczniów(30K/37M) spośród 69 (31K/38M), w tym 36 z trudnościami w nauce, 21 zdolnych, z NSP w Jezierni, Przeorsku i Wieprzowie Ordynackim z obszarów wiejskich woj. lubelskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych zakładających doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne, w tym podniesienie o min. 60% ich potencjału edukacyjnego do 30.06.2014r.
Cele  szczegółowe projektu:1.Rozszerzenie oferty ww. NSP o doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną zakładające wzrost o min. 60% potencjału osobistego wśród min. 67 uczniów(30K/37M)spośród 69 (31K/38M), do 30.06.2014r.2.Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych(uczenia się, informatycznych, świadomości i ekspresji kulturalnej)w tym wzrost o min. 60% poziomu kompetencji kluczowych u min. 67 uczniów(30K/37M) spośród 69 (31K/38M) ww. NSP do 30.06.20143. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w ww. NSP poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie kompetencji kluczowych(matematycznych i porozumiewania się w j. ojczystym/polskim/), zakładających wzrost o min.60% wśród 36 uczniów kompetencji kluczowych w ww. zakresie do 30.06.2014r.4. Rozwijanie kompetencji kluczowych w ww. NSP poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w j. obcym/ang./,naukowo -technicznych), zakładających wzrost o min.60% ich poziom wśród min.67 uczniów(30K/37M)spośród 69 (31K/38M),w tym 21 uczniów zdolnych do 30.06.2014r.

ZADANIE 1
DORADZTWO I OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Liczba godzin/spotkań
dla 1 Partnera

Łączna liczba godzin /zł
w projekcie
na 3 Partnerów

Warsztaty ukierunkowane na rozwój personalny uczniów
cz. I: „Różne punkty widzenia” dla kl. I-III

6 spotkań x 2h =12 h/2013
kl. I-III

36 h
Termin: X-XI-XII/2013

Warsztaty ukierunkowane na rozwój personalny uczniów
cz. I: „Różne punkty widzenia” dla kl. IV-VI,

6 spotkań x 2h = 12 h /2013
kl. IV-VI

36h
Termin: X-XI-XII/2013

Warsztaty ukierunkowane na rozwój personalny uczniów
cz. II: „Stawiam na siebie” dla kl. I-III,

6 spotkań x 2h =12 h/2013
kl. I-III

36h
Termin: X-XI-XII/2013

Warsztaty ukierunkowane na rozwój  personalny uczniów
cz. II: „Stawiam na siebie” dla kl. IV-VI,

6 spotkań x 2h = 12 h/2013
kl. IV-VI

36h
Termin: X-XI-XII/2013

Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczniów
z kl. I-III, wynagrodzenie psychologów,
3 spotkania x 1h x 41 UP .

3 spotkania x 1h x (12, 13, 16)
(P-2=12, P-1=13, P-3=16)UP
(Partner 1,2,3)

123h
Termin: X-XI-XII/2013

Indywidualne spotkania z psychologiem dla uczniów
z kl. IV-VI, wynagrodzenie psychologów,
3 spotkania x 1h x 28 UP .

3 spotkania x 1h x (7, 7, 14)
P-1=7, P-2=14, P-3=7)UP
(Partner 1,2,3)

84h
Termin: X-XI-XII/2013

ZADANIE 2
DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Liczba godzin/spotkań /wycieczek
dla 1 Partnera

Łączna liczba godzin /zł
w projekcie
na 3 Partnerów

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji uczenia się dla kl. I-III,

4 spotkania x 2h =8h/2013
kl. I-III,

24h
Termin: X-XI/2013

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji uczenia się dla kl. IV-VI,

4 spotkania x 2h =8h/2013
kl. IV-VI,

Termin: X-XI/2013
24h

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych dla kl. I-III,

2 spotkania x 2h=4h/2013
i 2 spotkania x 2h=4h/2014

Termin: XII - I
12h/2013
12h/2014

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych dla kl. IV-VI,

2 spotkania x 2h =4h/ 2013
i 2 spotkania x 2h =4h/2014

Termin: XII - I
12h/2013
12h/2014

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej dla kl. I-III,

4 spotkania x 2h =8h/2014
kl. I-III,

24h
Termin: I – II/2014

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej dla kl. IV-VI,

4 spotkania x 2h =8h/2014
kl. IV-VI,

24h
Termin: I – II/2014

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. I-III, wynajem transportu zbiorowego,
150 km x 2 strony

(300km x 6zł)
1800zł x 3 wycieczki
(Partner 1,2,3)

3 wycieczki
2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. I-III, bilety wstępu do Teatru im. H. Ch. Andersena,
41 UP /Partner 1,2,3

 

41 UP x 15zł
(Partner 1,2,3)

 

bilety wstępu do Teatru im. H. Ch. Andersena - 41
2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. I-III, bilety wstępu do Muzeum Lubelskiego, 41 UP /Partner 1,2,3

 

41 UP x 12zł
(Partner 1,2,3)

 

bilety wstępu do Muzeum Lubelskiego – 41  - 2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. I-III, bilety wstępu do Centrum Kultury,
41 UP /Partner 1,2,3

 

41 UP x 10zł
(Partner 1,2,3)

bilety wstępu do Centrum Kultury-41
2014r.

Pełne wyżywienie podczas zajęć wyjazdowych (suchy prowiant + ciepły posiłek) dla 41 uczniów z kl. I-III
oraz 4 opiekunów uczestniczących w wycieczkach edukacyjnych po Lublinie,
45 sztuk x 3 wycieczki /Partner 1,2,3

 

45 sztuk x 18zł x
3 wycieczki
(Partner 1,2,3)

 

Pełne wyżywienie-45
2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. VI-VI, wynajem transportu zbiorowego,
150 km x 2 strony x 3 wycieczki / Partner 1,2,3

(300km x 6zł)
1800zł x 3 wycieczki
(Partner 1,2,3)

 

3 wycieczki
2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. IV-VI, bilety wstępu do Teatru im. H.Ch. Andersena,
28 UP /Partner 1,2,3

 

28 UP x 15zł
(Partner 1,2,3)

 

bilety wstępu – 28
2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. IV-VI, bilety wstępu do Muzeum Lubelskiego,
28 UP /Partner 1,2,3

 

28 UP x 12zł
(Partner 1,2,3)

 

bilety wstępu do Muzeum Lubelskiego – 28 - 2014r.

Wycieczki edukacyjne po Lublinie – szlakiem kultury dla uczniów z kl. IV-VI, bilety wstępu do Centrum Kultury,
28 UP / Partner 1,2,3

 

28 UP x 10zł
(Partner 1,2,3)

bilety wstępu do Centrum Kultury – 28
2014r.

Pełne wyżywienie podczas zajęć wyjazdowych (suchy prowiant + ciepły posiłek) dla 28 uczniów z kl. IV-VI oraz 3 opiekunów uczestniczących w wycieczkach edukacyjnych po Lublinie, 31 sztuk x 3 wycieczki /Partner 1,2,3

 

31 UP x 18zł x 3 wycieczki
(Partner 1,2,3)

 

Pełne wyżywienie-31
2014r.

ZADANIE 3 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA ORAZ DODATKOWE ZAJĘCIA Z MATEMATYKI,
J. OBCEGO (ANGIELSKIEGO)

Liczba godzin/spotkań
dla 1 Partnera

Łączna liczba godzin /zł
w projekcie
na 3 Partnerów

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Uczeń na 6!” z matematyki dla 21 uczniów z trudnościami z kl. I-III, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3


4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
7 uczniów z trudnościami
Z  kl. I - III

 

12h  – XII/2013

72h/2014
21 uczniów z trudnościami
Z  kl. I - III

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Uczeń na 6!” z matematyki dla 15 uczniów z trudnościami z kl. IV-VI, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3


4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
5 uczniów z trudnościami
Z  kl. IV-VI

 

12h – XII/2013
72h /2014
15 uczniów z trudnościami
Z  kl. IV-VI

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Uczeń na 6!” z j. polskiego dla 21 uczniów z trudnościami z kl. I-III, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
7 uczniów z trudnościami
z kl. I-III

 

12h – XII/2013
72h /2014
21 uczniów z trudnościami z kl. I-III

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Uczeń na 6!” z j. polskiego dla 15 uczniów z trudnościami z kl. IV-VI, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
5 uczniów z trudnościami
Z  kl. IV-VI

 

12h – XII/2013
72h /2014
15 uczniów z trudnościami
Z  kl. IV-VI

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Matematyka-królową nauk” dla wszystkich uczniów z kl. I-III, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie, 4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

 

4 spotkania x 1h = 4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
wszyscy uczniowie klas I - III

 

12h – XII/2013
72h /2014
wszyscy uczniowie
klas I - III

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Matematyka-królową nauk” dla wszystkich uczniów z kl. IV-VI, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
wszyscy uczniowie klas IV-VI

 

12h  – XII/2013
72h /2014
wszyscy uczniowie
klas IV-VI

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Angielski to podstawa” dla wszystkich uczniów z kl. I-III, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
wszyscy uczniowie klas I - III

 

12h – XII/2013
72h /2014
wszyscy uczniowie
klas I - III

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Angielski to podstawa” dla wszystkich uczniów z kl. IV-VI, wynagrodzenie prowadzących, umowa zlecenie,
4 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 24 spotkania x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

4 spotkania x 1h =4h/2013
24 spotkania x 1h =24h/2014
(Partner 1,2,3)
wszyscy uczniowie klas IV-VI

 

12h – XII/2013
72h /2014

wszyscy uczniowie
klas IV-VI

Warsztaty doświadczalne w zakresie kompetencji naukowo-technicznych dla 12 uczniów zdolnych z kl. I-III, wynagrodzenie prowadzących,
2 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 12 spotkań x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

2 spotkania x 1h =2h/2013
12 spotkań x 1h =12h/2014
(Partner 1,2,3)
dla 4 uczniów zdolnych

 

6 h – XII/2013
36h/2014

dla 12 uczniów zdolnych

Warsztaty doświadczalne w zakresie kompetencji naukowo-technicznych dla 9 uczniów zdolnych z kl. IV-VI, wynagrodzenie prowadzących,
2 spotkania x 1h x 3 gr. w 2013 i 12 spotkań x 1h x 3 gr. w 2014 /Partner 1,2,3

 

2 spotkania x 1h =2h/2013
12 spotkań x 1h =12h/2014
(Partner 1,2,3)
dla 3 uczniów zdolnych

 

6h – XII/2013
36h/2014

dla 9 uczniów zdolnych

Inne w tym dziale
Witamy
Czytaj więcej »
Newsy
Czytaj więcej »
Projekt
Czytaj więcej »
Lider
Czytaj więcej »
Partnerzy
Czytaj więcej »
PO KL
Czytaj więcej »
Galeria zdjęć
Czytaj więcej »
Kontakt
Czytaj więcej »
Copyright © 2012 Serwis.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Don Brando Sp. z o.o.